მომსახურების სფერო

  • საავტომობილო გზების პროექტირება
  • ხიდების, გვირაბებისა და სხვა ხელოვნური ნაგებობების პროექტირება
  • სამოქალაქო მშენებლობის ობიექტების პროექტირება
  • საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების, ასევე სარეგულაციო ნაგებობების პროექტირება
  • გარემოსდაცვითი საკითხების კვლევა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება
  • განსახლების საკითხების კვლევა და განსახლების სამოქმედო გეგმების დამუშავება
  • მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიბების კვლევა და პროექტირება
  • სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა და ტექნიკური მონიტორინგი